• 0266 245 40 01
  • info@balmim.org.tr

AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Konu: Aidat borçlarının yapılandırılması hakkında:

9 Haziran 2021 tarih 31506 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 10.Maddesi onuncu fıkrası;

“30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkilidir.” şeklinde olup;

TMMOB tarafından “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un Uygulama Esasları belirlenmiş olup; Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.06.2021 tarih ve 47/16 no.lu toplantısında alınan karar ile anılan Kanun hükmü uyarınca Mimarlar Odası üyelerinin aidat borçlarının yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; aidat borcu bulunan üyelerimiz, bağlı bulundukları Şubelerden temin edebilecekleri dilekçe örneği ile başvurarak aidat borçlarının yapılandırılmasını talep edebilirler.

Aidat borçlarının yapılandırılması uygulaması ve ödeme kolaylığından faydalanmak isteyen üyelerin 31.08.2021 tarihine kadar başvurmaları ve birikmiş aidat borç asıllarını en geç 30.09.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme zammı alınmayacaktır.

Aidat borçlarının yapılandırılmasında aşağıda açıklanan hususların dikkate alınması gerekmektedir:

• Yapılandırma talep eden üyenin aidat borcu son yılın aidat miktarı üzerinden değil, yıllara göre aidat miktarları tablosundaki bedellere göre hesaplanarak ödemesi gereken toplam borç aslı üyeye bildirilecektir.

• Başvuran üyelerin yapılandırma uygulamasından faydalanabilmesi için kredi kartı ile ödeme yapılması halinde en fazla 6 taksit yapılabilecektir.

• 31.08.2021 tarihine kadar üyelik kaydı başvurusunda bulunanlardan Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği’nin 83. Maddesinin “Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.” hükmüne göre alınması gereken geçmiş yıl üyelik ödentilerinin, yine ekli aidat miktarları tablosundaki asıl aidat bedelleri alınmak kaydıyla gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Bilgilerinize

TMMOB MİMARLAR ODASI

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Balıkesir Mimarlar Odası